คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย

  1. คู่มือบริหารวิชาการ
  2. คู่มือบริหารงานบุคคล
  3. คู่มือบริหารงบประมาณ
  4. คู่มือการบริหารงานทั่วไป
ที่ ชื่อ-นามสกุล เพศ ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงาน
1 นางรพีพร  มนต์นารายณ์ หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
2 นางสาวกนกอร คำบอน หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
3 นางรภิสรา ใยบัว หญิง ครู ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
4 นางสาวธารทิพย์ ตรีกูด หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
5 นางกมลพัชร สูงเรือง หญิง ครูชำนาญการ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
6 นางพัชราวลัย  โพธิขำ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
7 นายกฤตธน  กมลสวัส ชาย ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
8 นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วม หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
9 นางมัลลิกา  คำโสภา หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
10 นางกัญญาภัค  สุขใจ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
11 นางอัปสร บอสกี ชาย ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
12 นางอรนุช ประพันธ์ หญิง ครู ข้าราชการครู คู่มือการปฏิบัติงาน
13 นายศราวุฒิ ศรีนนท์ ชาย ครู ข้าราชการครู คู่มือการปฏิบัติงาน
14 นายอภิสิทธิ์  กุ่มงาม ชาย ครู ข้าราชการครู คู่มือการปฏิบัติงาน
15 นางสาวประลิตา วงษ์พรม หญิง ครูผู้ช่วย ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน
16 นางสาวจันทิรา นวลแสง หญิง ครูผู้ช่วย ข้าราชการครู  คู่มือการปฏิบัติงาน