การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอนก ผ่องแผ้ว

เข้าร่วมศโครงการกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน