โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมภายใต้โครงการต่อต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

กิจกรรมนี้มุ่งสร้างความตระหนักภัยของยาเสพติด ซึ่งอยู่ใกล้ตัวนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเพสติดชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงโทษของยาเสพติด และโทษทางกฏหมาย อีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้เชิญวิทยากรจาก สภ.ตาพระยา โรงเรียนบ้านโคคลานขอขอบพระคุณเป็ยอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้เนื่องยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลาน
ความคิดเห็น