วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคคลาน

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

โรงเรียนบ้านโคคลาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสุรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่าไกลจากสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติรูปแบบของกิจกรรม ประกอบด้วย มีการมอบเกียรติบัตร เด็กดีศรีสระแก้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคคลาน และท้องถิ่น มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมบันเทิง เกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และยังให้การสนับสนุน ของวัญ ของรางวัลมากมาย 
ความคิดเห็น