รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านโคคลานรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หลักฐานการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และฉบับจริง
  3. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ และฉบับจริง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ และฉบับจริง
  5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ และฉบับจริง
ความคิดเห็น