รพสต.โคคลาน ตรวจสุขภาพนักเรียนบ้านโคคลาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลานและโรงเรียนบ้านโคคลาน ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำเดือนกันยายน 2563

โดยความร่วมมือของคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพเด็กทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 316 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีร่างกายที่เจริญเติบโตสมวัย พร้อมสำหรับการเรียน
ความคิดเห็น